Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cải cách tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

13:27 29/06/2021 | Lượt xem : 2863

Ngày 28/6/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).
Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Các Phó Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các ủy viên: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính; 01 Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; 01 Phó Chánh Văn phòng Trung ương; 01 Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 01 Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; 01 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 01 Phó Trưởng ban Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Thứ nhất, nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Thứ hai, phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.


Anh Cao