Thư viện Video

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.251.941

Khách Online : 1.033

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống Ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)Tải file đính kèm

15:24 05/06/2020 | Lượt xem : 1818

Sáng ngày 17/8/2015, tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, Ngày truyền thống Ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III của Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu chức mừng Bộ Nội vụ. Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Buổi Lễ kỷ niệm.
Cách đây 70 năm, trong không khí cách mạng sục sôi của những ngày tháng Tám lịch sử, ngày 28/8/1945, Bộ Nội vụ là một trong 13 Bộ của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Sự kiện lịch sử này đã đánh dấu sự hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ, và trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước.
Trong những năm tháng kháng chiến, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tổ chức, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp, quản lý công chức, công vụ, phân định địa giới hành chính, quản lý hội…
Trong thời kỳ đổi mới, yêu cầu đối với công tác tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra rất nặng nề. Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan chủ trì, giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng thể chế được tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đã chủ trì soạn thảo nhiều dự án luật, pháp lệnh, trong đó có nhiều văn bản về tổ chức bộ máy nhà nước. Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 Bộ Nội vụ đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương… Các Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và từ 2011 đến nay đã được quyết liệt triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được kiện toàn. Công tác quản lý công vụ, công chức từng bước được đổi mới từng bước, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp, công tác đối ngoại tôn giáo đạt kết quả tốt. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới và đi vào nề nếp đạt hiệu quả tốt trong xã hội và trong cả hệ thống chính trị. Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ đã đảm bảo an toàn và phát huy được giá trị của các tài liệu lưu trữ quốc gia; Công tác quản lý Hội và tổ chức phi chính phủ được chặt chẽ hơn; Bộ máy làm công tác thanh niên được củng cố; Công tác thanh tra công vụ từng bước được tăng cường; Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp trong Ngành đã có nhiều bước phát triển và tiến bộ.
Trải qua 70 năm phát triển và trưởng thành, qua các giai đoạn phát triển khác nhau, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nối tiếp nhau đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu xây dựng nền hành chính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với các thành tích to lớn đã đạt được, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh được trao tặng ngày hôm nay. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ, của ngành Tổ chức nhà nước trong suốt 70 năm qua. Tôi cũng trân trọng chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao tặng những phần thưởng và danh hiệu cao quý tại buổi lễ ngày hôm nay.
Thưa các đồng chí!
Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội đồng thời cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước là rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đổi mới đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp đến dự buổi lễ quan trọng này và được gặp đông đủ cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt của Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước, tôi xin đề nghị các đồng chí trong thời gian tới tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu  quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước được phân công, phấn đấu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Trước mắt, Bộ Nội vụ cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh và các đề án trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản.
Hai là, với nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trọng tâm theo Nghị quyết 19/NQ-CP, Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng Chính phủ điện tử để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.
Ba là, trong bối cảnh cả nước đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2016, Bộ Nội vụ cần chủ động, kịp thời nghiên cứu, đánh giá, tổng kết hoạt động của hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương trong thời gian qua, từ đó tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền địa phương hoạch định chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, nhất là xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Bốn là, thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính.
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh các nội dung của Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức một cách toàn diện, nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý biên chế; nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, viên chức, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu, kịp thời tham mưu để khắc phục hạn chế, bất cập của chế độ tiền lương, tiền thưởng; xây dựng và hoàn thiện đề án cải cách tiền lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước.
Sáu là, nghiên cứu giảm bớt các quy trình tiền kiểm, tăng cường công tác hậu kiểm thông qua thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.
Bảy là, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ, quản lý công tác hội, công tác đào tạo, công tác thanh niên trong tình hình mới, bảo đảm phù hợp với bối cảnh đất nước đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
Tám là, về xây dựng ngành, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính. Coi đây là những nội dung công tác trọng tâm, góp phần xây dựng Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả.
Về công tác thi đua khen thưởng, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn. Công tác thi đua phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện, gắn với việc đề ra các giải pháp, biện pháp để vượt qua khó khăn, hạn chế, đưa Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước tiếp tục tiến lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới. Các hình thức thi đua phải phong phú; thường xuyên đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.
Thưa các đồng chí!
Phát huy những thành tích to lớn đã đạt được trong suốt 70 năm qua, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tin khác