Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

25/10/2023 14:05

Ngày 24/10/2023, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 753-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW tới các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

Thứ hai, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách và các chiến lược, kế hoạch của Bộ, ngành Nội vụ gắn với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Thứ ba, Vụ Cải cách hành chính tham mưu thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

Thứ tư, Vụ Tổ chức phi chính phủ tiếp tục tham mưu việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hoạt động của các tổ chức đại diện hợp pháp của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp. Nhà nước nghiên cứu, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện doanh nhân tham gia cung cấp một số dịch vụ công phù hợp.

Thứ năm, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 41-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tổ chức nhà nước; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

 Xem toàn văn Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị trong File đính kèm dưới đây:

Hữu Hồng

VIDEO