Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

07/03/2024 10:26

Ngày 26/02/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024).

Ở giữa: Đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)

Việc tuyên truyền truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng nhằm mục đích tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. 
Để triển khai các hiệu quả, Hướng dẫn đã cụ thể 04 nội dung tuyên truyền, 06 hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đề ra Đề cương tuyên truyền bao gồm các nội dung khái lược tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trong Hướng dẫn cũng nêu rõ trách nhiệm cũng như các nhiệm vụ tuyên truyền của:  Tỉnh Hải Dương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Ngoại giao; Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương (nhất là những nơi có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng); Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
Một số khẩu hiệu tuyên truyền được nên trong Hướng dẫn: 
- Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024).
- Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!
- Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!
- Đồng chí Nguyễn Lương Bằng – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Ngày 05/3/2024, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 873-CV/BCSĐ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024) để triển khai thực hiện Hướng dẫn trên.
Mời xem toàn văn Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW ngày 26/02/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 873-CV/BCSĐ ngày 05/3/2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ dưới đây.

Hạnh Phạm

VIDEO