Bộ Nội vụ: thực hiện triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

28/02/2024 09:27

Ngày 22/02/2024, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 861-CV/BCSĐ gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 05/02/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 05/02/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Thứ nhất, Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nêu trên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Thứ hai, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Nội vụ tích cực đổi mới hoạt động, chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ ba, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng theo Hướng dẫn số 141- HD/BTGTW bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

Thứ tư, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước tích cực tuyên truyền sâu rộng, mở các chuyên trang, chuyên mục, xã luận về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là những thành tựu nổi bật qua gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước.

Thứ năm, Học viện Hành chính Quốc gia cập nhật, đưa nội dung bài viết vào nội dung môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình đào tạo của Học viện; khuyến khích các hoạt động nghiên cứu nhằm làm rõ hơn truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đường lối lãnh đạo của Đảng, phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh, yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay.

Xem toàn văn Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương trong File đính kèm dưới đây:

Hữu Hồng

VIDEO