BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

Album: Tập huấn công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ (15/12/2023)