BỘ NỘI VỤ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

A- A+
Thay đổi tương phản

Tương phản

- +
Điện thoại
Nhắn tin
Gửi mail

Album: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Nội vụ năm 2022 (20/01/2023)