/DATA/2021/10/caoang-10_56_52_315.jpg?width=250&height=162&mode=crop&anchor=middlecenter

Cao Bằng: Chưa tuyển dụng được trường hợp nào là cán bộ khoa học trẻ (19/11/2021)

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến tháng 12/2020, UBND tỉnh mới tuyển dụng được 03 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; chưa thu hút và tuyển dụng được trường hợp nào là cán bộ khoa học trẻ.