Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

03/02/2021 17:45
  • Print
  • Lượt xem: 13039

Xem toàn văn Quyết định số 88/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây: