Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Download

1 Ý kiến đóng góp

  • Lê Ngọc Khánh 10:23 21/11/2022

    Về việc thành lập Phòng trong trường đại học và số lượng cấp phó Phòng

    Kính gửi Bộ Nội vụ 1. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 NĐ 120/2020: Việc thành lập các phòng, ban và các tổ chức cấu thành khác không phải là các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là phòng) phải đáp ứng các tiêu chí sau: Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có từ 02 mảng công tác trở lên và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý khối lượng công việc của phòng yêu cầu phải bố trí từ 07 người làm việc là viên chức trở lên. Cụ thể: Việc thành lập Phòng bắt buộc phải bố trí từ 07 viên chức trở lên là điều này rất bất cập và trái ngược với việc tinh giản biên chế theo chủ trương chung của Đảng, nhà nước ta. Đối với việc tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự của các trường đại học, cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Luật số 34, việc thành lập Phòng chức năng thuộc trường đại học gồm 2-3 mảng công tác và có thể bố trí tối đa từ 5 người trở lên (01 trưởng, 01 phó phòng và 03 chuyên viên) là điều đương nhiên. Do vậy, đề nghị Bộ Nội vụ cân nhắc điều chỉnh số lượng viên chức khi thành lập Phòng từ 05 người trở lên nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo chủ trương tinh gọn bộ máy, đảm bảo cơ chế tự chủ của trường đại học. 2. Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 NĐ 120/2020: Phòng chức năng chỉ được bố trí không quá 02 cấp phó phòng là bất cập và chưa đảm bảo sự linh hoạt trong thực tiễn vì với chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc và nhiều mảng công tác được giao thì tùy vào nhiệm vụ cụ thể, trường đại học có thể chủ động bố trí số lượng cấp phó không quá 03 phó trưởng phòng và được quy định cụ thể trong quy chế tổ chức hoạt động, đề án vị trí việc làm do Hội đồng trường ban hành. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo cơ chế tự chủ đối với trường đại học công lập theo quy định. Trân trọng./.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng