Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Download