Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download