Dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Luật và góp ý: Download