Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Xem Phụ lục 06_Bảng tổng hợp tồn tại: Download
Xem Báo cáo triển khai: Download
Phụ lục 01: Download
Phụ lục 02: Download
Phụ lục 03: Download
Phụ lục 04: Download
Phụ lục 05: Download
Phụ lục 06: Download