Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem toàn văn Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư: Download
Mời xem bảng so sanh dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2019/TT-BNV: Download