Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download