Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download