Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Đề cương Luật Lưu trữ sửa đổi và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: Download