Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm

Mời góp ý dự thảo Thông tư Download