Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Mời xem toàn văn dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (Sửa đổi) và góp ý: Tại đây

Mời xem toàn văn Bảng tổng hợp ý kiến góp ý: Tại đây