Dự thảo tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục vị trí việc làm công chức thuộc lĩnh vực Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

File đính kèm

Xin mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Xin mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download
Xem toàn văn Phụ lục I kèm theo: Tại đây Download
Xem toàn văn phụ lục II Biểu mẫu: Tại đây Download