Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” và dự thảo Chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Quyết định và góp ý: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Chiến lược và góp ý: Tại đây Download
Xem toàn văn Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý: Tại đây Download
Xem dự thảo Danh mục triển khai: Tại đây Download
Xem toàn văn Phục lục I: Tại đây Download
Xem toàn văn Phục lục II: Tại đây Download
Xem toàn văn Phụ lục III: Tại đây Download
Xem toàn văn Tờ trình số 6447/TTr-BNV: Tại đây Download