Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Mời xem dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download