Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download
Xem Phụ lục kèm theo Thông tư: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của Bộ: Tại đây Download
Xem Phụ lục số lượng, cơ cấu ngạch công chức của tỉnh: Tại đây Download