Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ và góp ý: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định của Chính phủ và góp ý: Tại đây Download