Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Báo cáo đánh giá tác động: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Báo cáo kết quả thi hành pháp luật về dân chủ ở cơ sở: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Đề cương xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ dự thảo xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Tại đây Download