Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Tại đây Download