Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây Download