Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức


File đính kèm

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ tại đây Download
Xem toàn văn dự thảo Nghị định của Chính phủ tại đây Download
Xem toàn văn Bản thuyết minh tại đây Download