Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

File đính kèm

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình tại đây Download
Xem toàn văn Bản thuyết minh tại đây Download
Xem toàn văn dự thảo Nghị định tại đây Download