Dự thảo Thông tư quy định điều kiện các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành lưu trữ

Xem toàn văn dự thảo thông tư: Tại đây