Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Trần Hoàng Tinh 17:37 18/07/2019

    Góp ý dự thảo

    Tại cơ sở giáo dục A, khi xét Thi đua – Khen thưởng năm học 2018 – 2019 có tình huống như sau: Giảng viên B vi phạm quy định của đơn vị thời gian từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017 thì bị phát hiện và đã chấm dứt hành vị vi phạm, sau đó đơn vị tiến hành xác minh để xem xét xử lý. Do đó, khi xét thi đua năm học 2016-2017 đồng chí B không được bình xét. Đến tháng 28/3/2018 cơ quan có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật (Kiển trách), nên năm học 2017-2018 đồng chí B cũng không được xét thi đua. Theo quy định đến ngày 28/3/2019 đ/c B hết thời gian chịu thi hành kỷ luật và đến tháng 6/2019 đơn vị A xét thi đua – khen thưởng năm học 2018 - 2019, thì đ/c B vẫn không được xem xét (mặc dù trong năm học 2018-2019 đ/c B có rất nhiều thành tích). Lý do, là căn cứ vào Khoản 6, Điều 10 NĐ số 91/2017/NĐ-CP ghi: “Điều 10. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”, 6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.” Vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo qui định rõ hơn khoản này, để cơ sở dễ áp dụng và viên chức không ý kiến. Trân trọng cảm ơn!

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.845

Khách Online : 344