Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Xem toàn văn Tờ trình Dự án Luật: Tại đây
Xem toàn văn Dự thảo Luật: Tại đây

Các tài liệu tham khảo kèm theo
Xem toàn văn Báo cáo đánh giá tác động 2 luật: Tại đây
Xem toàn văn Báo cáo tổng kết thi hành Luật cán bộ, công chức: Tại đây
Xem toàn văn Báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức: Tại đây
Xem toàn văn Danh mục văn bản cảa Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ công chức: Tại đây
Xem toàn văn Danh mục văn bản cảa Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về về viên chức: Tại đây
Xem toàn văn Kế hoạch xây dựng dự kiến xây dựng Luật: Tại đây
Xem toàn văn Thông báo phân công nhiệm vụ: Tại đây
Xem toàn văn Tổng hợp các nội dung quy định trong Nghị quyết và dự kiến thể chế hóa: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.446

Khách Online : 297