Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

12 Ý kiến đóng góp

 • lê văn châu 16:18 20/04/2018

  góp ý dự thảo NĐ thay thế NĐ 37

  1- Tại khoản 1, Điều 3, dự thảo quy định: "1. Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện chức năng, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước ..." Tôi cho rằng quy định như vậy có phần chưa phù hợp với cơ quan Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện như đã quy định tại khoản 9, Điều 7 của dự thảo. Qua thực tiễn, tôi thấy cơ quan Văn phòng thường can thiệp sâu vào chuyên môn của các cơ quan chuyên môn khác, dẫn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn khác chưa chủ động, chưa cao. Do đó, tôi đề nghị quy định VP HĐND và UBND là cơ quan tổng hợp, giúp việc cho HĐND, UBND cấp huyện, không quy định là cơ quan chuyên môn (nếu bổ sung chức năng, nhiệm vụ của phòng Y tế, Phòng Dân tộc về cho VP, thì quy định VP tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực này). 2- Tại khoản 2, Điều 3, dự thảo quy định: "2. Phòng có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật ..." Tuy nhiên, không quy định phòng có tư cách pháp nhân. Nhưng trong thực tế, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phòng phải giao dịch với tổ chức, cá nhân khác, VD: như mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, thiết bị, nếu phòng không có tư cách pháp nhân, liệu có phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự 2015? 3- Tại khoản 3, Điều 5, dự thảo (số lượng phó trưởng phòng ...): Tôi đồng ý với đề xuất của cơ quan soạn thảo là theo Phương án 1 (sẽ tránh được sự tùy tiện trong việc bố trí cấp phó ở địa phương, dẫn đến cơ quan thì nhiều quá, cơ quan thì không có người để giúp cấp trưởng). 5- Tại Điều 6, dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung lại tên của Điều (bởi lẽ, nếu sử dụng tên gọi của Điều 6 là "Chế độ làm việc và trách nhiệm của trưởng phòng" là chưa bao quát, trong khi nội dung của Điều 6, quy định về chế độ làm việc và trách nhiệm của phòng, của trưởng phòng, của đội ngũ chuyên viên. Do vậy, đề nghị sửa lại như sau: "Chế độ làm việc và trách nhiệm của phòng, trưởng phòng" 6- Tại khoản 1, Điều 6, dự thảo: Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ "Quy chế làm việc của cơ quan" ngay say cụm từ "và theo quy chế làm việc của UBND cấp huyện" (bởi lẽ, tại khoản 2 đã quy định là Trưởng phòng phải ban hành quy chế làm việc của cơ quan). 7- Tại khoản 2, Điều 7, dự thảo: Đề nghị quy định chi tiết hơn cụm từ "và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật" Cụ thể như sau: - Thay thế cụm từ "và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật" bằng cụm từ " công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước Tủ sách pháp luật" - Bổ sung cụm từ "và nhiệm vụ khác do pháp luật quy định" sau cụm từ "quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính" 8- Tại Điều 9 của dự thảo (khung số lượng các phòng): Tôi tán đồng với đề xuất của cơ quan soạn thảo là theo Phương án 1. Nếu theo phương án này sẽ cắt giảm số lượng phòng đáng kể, hơn nữa với quy định số lượng biên chế tối thiểu khi thành lập phòng, thì chọn phương án này là phù hợp.
 • Cao Xuân Hạnh Vĩnh Long 15:48 20/04/2018

  Góp ý văn bản

  1- Bổ sung thêm nội dung tại Điều 16: Trường hợp sắp xếp làm tăng số lượng cấp phó trưởng phòng chuyên môn, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thì trong thời hạn 02 hoặc 03 năm, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm sắp xếp bố trí để giảm số lượng phó trưởng phòng phù hợp quy định nghị định này 2- Sau khi Nghị định này ban hành có hiệu lực để sắp xếp trong năm 2018 thì Bộ trưởng, cơ quan ngang bộ sớm ban hành văn bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong quý 3/2018 để địa phương làm cơ sở sắp xếp các cơ quan chuyên môn trong quý 4/2018 hướng dẫn thêm tên gọi các phòng chuyên môn, chi cục hợp nhất với nhau để thống nhất cả nước 3- Để chọn cán bộ lãnh đạo có năng lực, phẩm chất đạo đức tránh chạy chức, chạy quyền thân quen sau hết thời hạn 03 năm vẫn còn dư Phó Thủ trưởng đơn vị, Phó trưởng phòng chuyên môn vì khi hợp nhất có khả năng sẽ dư nhiều phó nên xin đề xuất Bộ Nội vụ ban hành quy định về việc cắt giảm số dư cán bộ công chức, viên chức giữ chức vụ lanh đạo, quản lý theo quy định tại Nghị định các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nhằm tạo sự công bằng, đồng thuận cao trong việc chọn người lãnh đạo có tài, có đức...
 • Minh 13:34 20/04/2018

  Cần cụ thể và thực tiễn hơn

  Nghị định quy định giao quyền quyết định sáp nhập hay giữ nguyên các Sở như hiện nay bước đầu đã thể hiện quan điểm phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương, tạo điều kiện cho địa phương chủ động thực hiện quản lý hành chính nhà nước hiệu quả. Dự thảo nghị định lần này có ưu điểm là mở rộng đối tượng các cơ quan có thể sáp nhập, hợp nhất. Tuy nhiên theo tôi còn những bất cập sau: 1.Nghị định không khống chế số lượng tối đa số phòng cho mỗi sở, mà chỉ quy định nguyên tắc thành lập phòng (có đối tượng quản lý, có quy trình rõ ràng)cho thấy đây là bước lùi đối với các dự thảo trước. Việc chỉ quy định như vậy, dễ dàng làm cho địa phương lách luật để thành lập nhiều phòng để bố trí cán bộ lãnh đạo dư thừa mà vẫn đủ tiêu chí, nên có nguy cơ ảnh hưởng đến chủ trương, mục đích ban hành Nghị định này là tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối. 2.Chủ trương của Đảng và Nhà nước là cố gắng xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, các cơ quan quản lý đa ngành chuyển dần phương thức điều hành xã hội từ quản lý (cai trị) sang phục vụ coi trọng việc hậu kiểm để kiểm soát tuân theo pháp luật của các tổ chức của công dân. Như vậy các tổ chức, cơ quan (như Thanh tra, QLTT) có thực hiện chức năng hậu kiểm đối cũng cần thiết phải được thiết kế và bố trí số lượng cấp phó hợp lý để điều hành hiệu quả vì trên thực tế hiện nay đội ngũ này rất yếu, khi sáp nhập nếu thu gọn lại bộ máy lãnh đạo sẽ càng yếu do phỉa quản lý nhiều ngành, lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Do đó cần thiết có quy định như: Chi cục không quá 2 phó như tại dự thảo, trừ trường hợp Nghị định quy định về tổ chức đó có quy định khác để bảo đảm hợp lý Thanh tra Sở đặc biệt là đối với các sở sau khi hợp nhất có chức năng quản lý đa ngành cũng cần được nghiên cứu quy định cấp phó tương đương như các phòng chuyên môn khác (3 phó) thay vì 02 phó như dự thảo để thực thi các nhiệm vụ. Vì thực tế cho thấy các hoạt động này nếu khi thi hành công vụ (kiểm tra, thanh tra) nếu chỉ có công chức mà không có lãnh đạo trực tiếp tham gia sẽ không hoạt động hiệu quả. 3.Nghị định không có quy định về việc chuyển tiếp. Theo tôi cần có quy định thời gian chuyển tiếp để phù hợp với thực tiễn tổ chức các Bộ ở Trung ương, đến 2021 sẽ tổ chức thống nhất theo mô hình các Bộ ở Trung ương. 4.Thực tế cho thấy các Sở có sự tương đồng về nhiệm vụ khi nhập(như Công Thương)sau khoảng 10 năm hoạt động bộ máy vẫn rất khó khăn trong hoạt động do việc sáp nhập chỉ mang tính cơ học. 4. Về chế độ chính sách đối với cán bộ hiện nay các tỉnh chỉ quy định bảo vệ chế độ chính sách đối với các cán bộ thuộc quyền quản lý như Phó giám đốc (số lượng quá quy định thì giữ nguyên, chỉ được bổ sung khi số lượng giảm dưới quy định), còn với cấp phó phòng sẽ áp dụng QĐ 140TTg thôi giữ chức nhưng cho hưởng chính sách phụ cấp đến hết thời hạn bổ nhiệm. Tôi đề nghị bổ sung quy định tại Nghị định áp dụng chế độ cho người giữ chức vụ khi sáp nhập, hợp nhất theo hướng quy định như nhau nếu giảm thì cấp Phó giám đốc Sở cũng có thể bị tinh giản hoặc nếu giữ nguyên thì các cơ quan, đơn vị chỉ được bổ sung khi số lượng giảm dưới quy định, tránh tình trạng xảy ra lợi ích nhóm tại các tỉnh. Chỉ tiêu biên chế Trung ương giao cho cấp tỉnh một khi không giảm, không gỡ bỏ những rào cản đối với doanh nghiệp, nhân dân trong thủ tục hành chính để chuyển sang nền hành chính phục vụ thì việc giảm một vài vị trí, vài phòng không giải quyết được vấn đề gì cả bởi tư duy quản lý hiện nay vẫn là vì người mà đặt việc, đặt bộ máy chứ không phải vì việc mà đặt tổ chức, đặt người. Trân trọng cảm ơn.
 • NguyenThanhLong Quảng Ninh 13:14 19/04/2018

  Tham gia Dự thảo sửa đổi Nghị định số 24

  Thực chất của việc chia tách các đơn vị quản lý để thực hiện việc quản lý chuyên sâu, chuyên ngành và giám sát lẫn nhau được sát với thực tiễn hơn so với việc chỉ giao một đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Do đó, bản chất việc hợp nhất là giao quyền cho một cơ quan nhưng có chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, như vậy thực tiễn về vấn đề quản lý chuyên ngành, chuyên sâu sẽ giảm đi nhưng lại tăng quyền cho một đơn vị thì khó tránh khỏi lạm quyền và thiếu sát sao trong từng lĩnh vực. Do đó, nhìn về tổng thể việc sát nhập này không giải quyết được bài toàn cải cách đẩy nhanh thủ tục hành chính mà chỉ giảm tên đầu sở và không giúp cho việc quản lý nhà nước được chuyên sâu hơn. Tư duy theo lô gic thì cái cần là giảm thủ tục, tăng cường công tác quản lý chuyên sâu thì việc cần làm là phân quyền cụ thể, cơ bản hóa các thủ tục để xóa các thủ tục hành chính không cần thiết chứ việc sát nhập, rồi chia tách chỉ làm rối loạn bộ máy dẫn đến mất ổn định về kiểm soát các thủ tục hành chính.
 • Phan Quyền TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 09:30 19/04/2018

  Góp ý kiến dự thảo

  Tiêu chí thành lập Chi cục: đề xuất sáp nhập các Ban, chi cục thuộc Sở thành một số Chi cục và tương đương (ví dụ: Chi cục Lưu trữ, Tôn giáo, Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ).
 • Bùi Công Danh Quận Tây Hồ, Hà Nội 20:23 18/04/2018

  Xem xét thống nhất phương án sáp nhập ý dự thảo

  Qua xem dự thảo ở Website này, tôi có góp ý như sau: 1. Nên tách lĩnh vực Thể thao của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để sáp nhập vào Sở y tế là hợp lý. Vì thể thao muốn đạt thành tích thì sức khoẻ phải tốt, vì vậy vai trò ngành Y tế rất quan trọng. Các đoàn thể thao Việt Nam thi đấu quốc tế đều có các bác sỹ giỏi đi theo. 2. Sở Giáo dục, Sở y tế nên hợp nhất vì: - Về vai trò người thầy thuốc và thầy giáo đều là nghề cao quý xã hội. Các trường học đều có y tế học đường, trung tâm y tế. Việc sáp nhập sẽ giúp cho công tác đào tạo gắn liền với thực tiễn. - Một số trường đại học y cũng có bệnh viện đa khoa của họ nên sáp nhập sẽ hợp lý hơn. 3. Cũng nên nghiên cứu sáp nhập mảng Văn hoá vào Sở Giáo dục vì: - Hiện nay nhiều bất cập trong ngành giáo dục được báo chí nêu tình trạng đạo đức của giáo viên và cả học sinh xuống cấp. Nên dạy và học phải có văn hoá. - Ngành văn hoá quản lý di tích lịch sử, khảo cổ học trong khi học lịch sử và học đại học, học sinh sinh viên rất cần gắn kiến thức với đi thực tiến. Nếu hai ngành này hợp nhất thì việc này sẽ dễ thực hiện hơn. 4. Khoa học và Công nghệ có mảng rất quan trọng là thị trường công nghệ tiêu chuẩn đo lường chất lượng rất ít khi liên quan đến ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non, tiểu học. Nên việc hợp nhất vào sở giáo dục là không hợp lý bằng việc hợp nhất với các ngành nêu trên. Mảng nghiên cứu khoa học, thị trường KHCN thường tập trung vào giáo dục đại học. do đó thay vì sáp nhập các sở thì nên sáp nhập các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu vào các trường đại học, học viện sẽ hợp lý hơn. 5. Để thống nhất chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành từ trung ương tới địa phương thì các sở cũng phải tổ chức thống nhất với các bộ, để tránh một cổ 2 tròng (2 bộ quản lý 1 sở). Nếu sáp nhập, Trung ương hãy làm gương, sáp nhập các bộ trước, để từ đó thống nhất về địa phương. Tránh tình trạng mõi tỉnh một kiểu. bộ máy tuy bớt đầu mối nhưng rối loạn hoạt động. Đây là việc hệ trọng, liên quan đến cán bộ công chức ở cơ sở, đề nghị bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét thấu đáo, tránh chủ quan để rồi nhập rồi lại tách.
 • Lê Trung Kiên Hà Nội 16:42 17/04/2018

  Đóng góp dự thảo

  Đề nghị chuyển biên chế làm công tác pháp chế ở các Sở về 1 mối, thành phòng Thanh tra - pháp chế
 • Đoàn Văn Nhân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 15:30 17/04/2018

  góp ý dự thảo

  Nhất trí và ủng hộ với các đề xuất chọn phương án của Bộ Nội vụ!tuy nhiên, các chi cục và tương đương có chuyên môn tổng hợp hoặc ngoại vụ như chuyên môn thi đua, khen thưởng, tôn giáo, ngoại vụ nên đưa về Văn phòng UBND tỉnh để quản lý, triển khai! Nên hợp nhất bắt buộc các tổ chức như Tổ chức - Nội vụ, Thanh tra - Kiểm tra không thí điểm và Dân tộc-tôn giáo theo đúng Nghị quyết số 18 NQ/TW Việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập và thành lập hoặc không thành lập nên làm ngay và có thời gian cụ thể theo tháng trong năm 2018 (ví dụ tháng 9/2018),gắn trách nhiệm như miễn nhiệm, giáng chức nếu không thực hiện theo thời gian quy định như cải cách hành chính. Mong quý Bộ tham khảo và xem xét
 • Thanh Mai Thái Bình 15:26 17/04/2018

  Theo tôi, phương án 01 như dự thảo là phù hợp với thực tiễn và góp phần tinh giản bộ máy, biên chế. nên quy định các địa phương pghair có trác nhiệm thực hiện. Đối với các phương án sáp nhập, tùy tình hình thực tế để thực hiện cái nào trước, cái nào sau (nghĩa lựa cho lựa chọn để thực hiện truốc hết là sáp nhập những cơ quan nào, có thể làm ngay hoặc làm một hoặc hai đơn vị) nhưng bắt buộc phải có đơn vị được sáp nhập, hợp nhất. Không nên để địa phương tự quyết định có hợp nhất hay không.
 • Mai Đức Huỳnh Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình 14:38 17/04/2018

  Đóng góp dự thảo

  1. Tôi ủng hộ việc sáp nhập các Sở, nhưng nên quy định thành bắt buộc trong Nghị định, còn để chính quyền địa phương quyết định thì rất khó. (ngoài các Sở được quy định cứng). 2. Về số lượng cấp Phó: Chỉ quy định số lượng là 01 người cho tất cả các Sở, các Chi cục, đơn vị trực thuộc. Để nâng cao trách nhiệm, năng lực cho các Trưởng phòng, công chức chuyên môn. Cấp Phó thực chất chỉ là tham mưu, giúp việc cho cấp Trưởng, việc này thì chức năng của chuyên viên thực hiện được. Còn không phải lo việc họp hành thiếu lãnh đạo, cấp dưới họp muốn lãnh đạo cấp trên đến dự, lãnh đạo cũng từ chuyên viên tham mưu mà ra, nên cử chuyên viên đi là được. Mong ý kiến được tiếp thu. Xin cảm ơn!
 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.949.368

Khách Online : 530