• Thông tư 03/2021/TT-BNV
  Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 • Thông tư 2/2021/TT-BNV
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
 • Thông tư 3/VBHN-BNV
  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  • Tuyển dụng viên chức giáo dục

   Tôi được UBND huyện ký hợp đồng làm nhân viên kế toán tại trường học công lập từ năm 2014 đến nay. Tôi đóng bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, có bằng đại học kế toán và các chứng chỉ tin học ứng dụng, ngoại ngữ theo quy định. Vừa qua, tôi xin được xét tuyển viên chức đểtiếp tục làm việc theo quy định tại khoản a, điểm 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức. UBND huyện Núi Thành đã có văn bản gửi UBND tỉnh xác nhận việc ký hợp đồng và vị trí tôi đang làm là trong chỉ tiêu biên chế được giao, thuộc đề án vị trí, việc làm đã được tỉnh phê duyệt. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho xét tuyển vì đảm bảo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP như đã nêu. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trả lời không thể áp dụn xét tuyển được do Bộ Nội vụ chỉ có chủ trương cho xét tuyển đối với giáo viên. Vậy Kính đề nghị Bộ Nội vụ giải đáp cho tôi được rõ tôi có thuộc trường hợp được áp dụng hình thức xét tuyển viên chức để làm việc theo quy định tại khoản a, điểm 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức không? Tôi xin cảm ơn quý Bộ Xem chi tiết

  • Chế độ Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

   Căn cứ Điều 8, Nghị định 76/2019/NĐ-CP: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả, xin cho hỏi: Trường hợp 1: Giáo viên A được tuyển dụng 09/2003 tại Trường A, huyện A nơi công tác là xã ĐBKK đến tháng 7/2005 được chuyển đến Trường B, huyện B, cũng là xã ĐBKK vậy có được cộng dồn để tính trợ cấp chuyển vùng không hay chỉ tính tại Trường B, huyện B thôi? Trường hợp 2: Giáo viên C được tuyển dụng tháng 09/2009 tại Trường C, xã C xã thuộc ĐBKK, đến tháng 12/2012 chuyển đến cơ quan D xã D không thuộc xã ĐBKK, đến tháng 9/2013 về lại Trường C thuộc xã ĐBKK, đến tháng 11/2017 về Trường E của xã D đã được công nhận ĐBKK và đến tháng 5/2018 về lại Trường C vẫn thuộc xã ĐBKK. Vậy xin cho hỏi trường hợp trên có được tính trợ cấp chuyển vùng không? Và tính thời điểm như thế nào? Xem chi tiết

  • thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

   Thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP Xem chi tiết