• Thông tư 05/2021/TT-BNV
  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Thông tư 03/2021/TT-BNV
  Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 • Thông tư 2/2021/TT-BNV
  Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
  • công tác tổ chức

   Kính gửi Bộ Nội vụ Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các tiêu chí thành lập Sở Ngoại vụ là có Cảng biển quốc tế. Tuy nhiên, tất cả các quy định hiện hành, kể cả Quyết định 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng mới ban hành ngày 22/9/2021 phê duyệt tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2050 cũng không có khái niệm Cảng biển quốc tế. Điều này trên thực tế dẫn đến cách hiểu không thống nhất tại các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện quy định của Chính phủ và Thủ tướng. Vấn đề này, thiết nghĩ bộ cần tham mưu điều chỉnh lại Nghị định 107 hoặc tham mưu Chính phủ có văn bản giải thích cách hiểu về Cảng biển quốc tế để thống nhất áp dụng góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách thể chế hành chính của Nhà nước ta. Trân trọng./. Xem chi tiết

  • Xét chuyển công chức không qua thi tuyển

   Tôi xin được hỏi nội dung sau: Ngày 18/8/2009 tôi được Trung tâm Lưu trữ ký Hợp đồng lao động có thời hạn, khi hết hạn được ký lại hợp đồng liên tục đến hết năm 2011. Ngày 10/3/2011 thành lập Chi cục Văn thư-Lưu trữ, ngày 28/7/2011 Chi cục được bổ sung chỉ tiêu biên chế, Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-SNV ngày 30/9/2011 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Hội đồng xét tuyển và tiếp nhận công chức, viên chức tôi được Chi cục xét tuyển vào viên chức của Chi cục ký Hợp đồng không xác định thời hạn. Nhưng do cán bộ làm hợp đồng đã sao chép thông tin từ hợp đồng cũ của tôi nên tiêu đề vẫn để là Hợp đồng lao động, mà không phải là Hợp đồng làm việc. Ngày 31/12/2020 Sở Nội vụ đã ra Quyết định số 210/QĐ-SNV Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức trong khắc phục sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bội Nội vụ, tôi được công nhận kết quả xét tuyển viên chức và ký Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có hiệu lực từ ngày 04/01/2021. Do nguyện vọng của bản thân muốn được chuyển sang công chức, vậy xin hỏi tôi có đủ điều kiện được xét chuyển sang công chức không. Xem chi tiết

  • Thủ tục bổ nhiệm

   Tỉnh tôi có quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí X vào vị trí GIÁM ĐỐC SỞ A theo nghị định 138/2020/NĐ-CP. Căn cứ thông tư số 13/2018/TT-BNV, đồng chí X được XẾP LƯƠNG ngạch chuyên viên chính bậc 3 hệ số 5,08. Vậy xin hỏi việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí X có ĐÁP ỨNG yêu cầu của tỉnh là “khi BỔ NHIỆM Trưởng ngành, Phó trưởng ngành các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc tỉnh PHẢI CÓ NGẠCH LƯƠNG là chuyên viên chính” không? Xem chi tiết