• Nghị định 2/VBHN-BNV
    Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
  • Nghị định 1/VBHN-BNV
    Về chính sách tinh giản biên chế
  • Thông tư 01/2021/TT-BNV
    Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026