Triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 của Bộ Nội vụ

17:55 10/09/2018 | Lượt xem : 2039

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2039
Triển khai thực hiện Quyết định số 1835/QĐ-BNV ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 của Bộ Nội vụ, ngày 30/8/2018, Viện Khoa học tổ chức nhà nước ban hành Công văn số 290/VKH-QLKH về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019.

Theo đó, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ Điều 10 Quy chế quản lý khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-BNV ngày 08/3/2016 triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 với nội dung như sau:

Phân công cá nhân có đủ điều kiện làm chủ nhiệm đối với những nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được chỉ định giao cho đơn vị mình và đôn đốc chủ nhiệm xây dựng thuyết minh đề tài.

Thông báo cho tất cả công chức, viên chức thuộc đơn vị mình có đủ điều kiện đăng ký và xây dựng thuyết minh đối với 06 đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện theo phương thức tuyển chọn.

Công văn cũng nêu rõ, các thuyết minh đề tài đề nghị làm thành 08 bản (01 bản gốc, 07 bản copy). Đối với thuyết minh các đề tài tuyển chọn, đề nghị ghi rõ các thông tin: tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, đơn vị chủ trì ngoài bao bì và niêm phong trước khi gửi về Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Thời hạn nộp thuyết minh trước ngày 20/9/2018.

Xem toàn văn Công văn số 290/VKH-QLKH và Quyết định số 1835/QĐ-BNV: Tại đây

Anh Cao

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.384

Khách Online : 262