Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm việc với tỉnh Tiền Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017.

14:07 01/10/2017 | Lượt xem : 1038

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1038

Sáng ngày 29/9/2017, tại Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 dẫn đầu Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và Đoàn công tác kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Đoàn công tác) đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại tỉnh Tiền Giang.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Võ Thị Tuyết Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; các đồng chí đại diện một số đơn vị: Vụ Tổ chức Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Công tác Thanh Niên, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ; Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo Trung ương.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Tiền Giang có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo sở, ngành và đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Cao Văn Hóa, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017

Đồng chí Cao Văn Hóa, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  trình bày Báo cáo tại Buổi làm việc

Theo báo cáo, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện việc thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, kiện toàn bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đã ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình. Trên cơ sở Chương trình công tác của Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đều xây dựng Chương trình công tác hàng năm. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện chương trình được thực hiện xuyên suốt, đảm bảo Ban Chỉ đạo tỉnh có thể kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho các địa phương  trong quá trình thực hiện chương trình.

Về huy động và phân bổ sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ,tỉnh Tiền Giang đã thực hiện lồng ghép các nguốn vốn, các chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, thực hiện phân bổ hợp lý và hiệu quả các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ. Đồng thời huy động tốt nguồn lực của địa phương; Thu hút vốn đầu tư và nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền huy động sự đóng góp của nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới theo nguyên tắc tự nguyện. Tính đến thời điểm này, Tiền Giang không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tính đến ngày 20/9/2017, tỉnh Tiền Giang có 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 16,67%), mức độ đạt được các tiêu chí theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020. Cụ thể: Nhóm 1 (đạt 19/19 tiêu chí) có 03/144 xã, giảm 21 xã so với cuối năm 2017; Nhóm 2 (đạt 15-18 tiêu chí) có 24/144 xã; Nhóm 3 (đạt từ 10 – 14 tiêu chí) có 71/144 xã và nhóm 4 (đạt từ 5-9 tiêu chí) có 46/144 xã.

Nguyên nhân của việc giảm nhóm đạt tiêu chí cao do việc cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện của các địa phương còn lúng túng khi thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh có một số nội dung điều chỉnh so với trước đây.

Về kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tính cho đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã giảm 3.000 hộ nghèo, tương ứng với giảm tỷ lệ nghèo: 0,66%. Mục tiêu năm 2017, toàn tỉnh sẽ giảm 3.000 hộ nghèo, tương ứng giảm tỷ lệ nghèo: 0,65%, đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 5,22 % xuống 4,37% so với dân số toàn tỉnh.

Trong 04 năm triển khai Luật Hợp tác xã 2012, năm 2017 toàn tỉnh có 01 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, 108 hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân trong đó có 53 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 01 HTX thuộc lĩnh vực thủy sản; từ tháng 01/2017 đã thành lập mới 15 HTX, giải thể 03 HTX.

Về mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp có 11 HTX trong đó có 10 HTX trong lĩnh vực lúa gạo và trái cây tham gia thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và 01 HTX trong lĩnh vực chăn nuôi. 

Các HTX kiểu mới đã hoạt động thực hiện chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động, mở rộng các dịch vụ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng an toàn và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp. Điển hình như HTX Chăn nuôi thủy sản Gò Công, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ gà ta Gò Công đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VietGap. HTX Mỹ Trinh hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo hay HTX Thanh Long Mỹ Tịnh An hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và tiêu thụ trái cây, HTX đã tổ chức nông dân sản xuất an toàn đạt chứng nhận GlobalGAP với diện tích 24 ha.

Đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi nhận thức của đa số người dân. Từ chỗ trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tích cực tham gia hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc; đóng góp tiền, ngày công lao động, nâng cấp xây dựng công trình giao thông nông thôn, công trình công cộng. Bộ máy tham mưu giúp việc và thực hiện Chương trình đồng bộ và hoạt động có hiệu quả.

Đối với chương trình giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: bố trí sản xuất hợp lý, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào tổ chức sản xuất và kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm góp phần cải thiện thu nhập, phát triển bền vững. 

Công tác thông tin, tuyên truyền đã làm nâng cao nhận thức của người nghèo về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình giảm nghèo, khuyến khích ý chí quyết tâm giảm nghèo của mọi người dân.Triển khai Luật Hợp tác xã Hệ thống hạ tầng đã phát triển rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, làm rõ thêm những nội dung mà Đoàn công tác quan tâm như vấn đề vệ sinh môi trường, tác động của quá trình đô thị hóa; bổ sung các quy hoạch xã nông thôn theo quy hoạch vùng miền, quy hoạch nông thôn trong đô thị, quy hoạch trung tâm dịch vụ đô thị; việc bố trí công chức cấp xã đảm bảo thực hiện tốt chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị: Quy định rõ và cụ thể về cơ cấu tổ chức số lượng biên chế chuyên trách và kiêm nhiệm của Văn phòng Điều phối giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, phụ cấp cho cán bộ chuyên trách của Văn phòng Điều phối các cấp; chủ trương, chính sách cụ thể tách biệt giảm nghèo bền vững với an sinh xã hội, xóa dần cơ chế bao cấp, giảm cho không, chuyển dần sang cơ chế cho mượn, cho vay, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước. Bố trí nguồn vốn đầu tư để thực hiện tái cơ cấu nông nghệp, hỗ trợ huyện nghèo, xã khó khăn, cơ chế chính sách để đẩy mạnh cho HTX vay vốn…

Các thành viên Đoàn công tác đã lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị của tỉnh Tiền Giang, chia sẻ những khó khăn, nhận xét, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của tỉnh.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực đã đạt được của tỉnh Tiền Giang trong quá trình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang cần quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực, chủ động thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh cần rà soát lại các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình hiệu quả; có cơ chế, chính sách thích hợp và đủ mạnh để huy động nguồn nhân lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Xây dựng các giải pháp mang tính chiến lược và ngắn hạn đối với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập cho người dân nông thôn. Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, kiện toàn bộ máy giúp việc của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; bố trí công chức có chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc nhưng đảm bảo nguyên tắc không phát sinh biên chế. Tổ chức quán triệt các cấp, các ngành và nhân dân cùng tham gia, hướng ứng tích cực, triển khai có hiệu quả phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2010” và “Cả nước chung sức vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”; phát huy sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. 

Trước đó, vào ngày 28/9/2017, Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, đây là xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19 tiêu chí. Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị UBND xã sớm kiện toàn, thành lập Ban quản lý xã, bố trí công chức chuyên trách có năng lực, trình độ, tâm huyết để đảm bảo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.


                                                                        Đoàn công tác làm việc với huyện Cai Lậy.
Một số hình ảnh tại xã Ngũ HiệpTin, ảnh: Hà Nguyên

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.329.752

Khách Online : 324