Quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

07:51 10/07/2019 | Lượt xem : 1584

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1584
Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ để xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương.
Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Mẫu Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương

04 loại Kỷ niệm chương 

Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ gồm 04 loại: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, khen thưởng”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tín ngưỡng, Tôn giáo”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

Về nguyên tắc, Kỷ niệm chương chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng. Mỗi cá nhân trong quá trình công tác có thể được tặng nhiều loại Kỷ niệm chương; đối với mỗi loại Kỷ niệm chương, cá nhân chỉ được nhận một lần. Các trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định.

Việc xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và trao tặng Kỷ niệm chương được quy định tại Thông tư này, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và kịp thời. Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của các ngành và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt.

03 đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương

Thứ nhất, cá nhân công tác trong các ngành Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Quản lý nhà nước về Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ. 

Điều kiện, tiêu chuẩn được xét tặng Kỷ niệm chương: cán bộ chuyên trách từ 15 năm trở lên và cán bộ kiêm nhiệm từ 20 năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Thứ hai, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiều công lao đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của Bộ Nội vụ hoặc một trong các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương: phụ trách 01 trong 04 lĩnh vực/ngành của Bộ Nội vụ và có thời gian giữ chức vụ từ 01 nhiệm kỳ trở lên; riêng đối với lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện có thời gian giữa chức vụ từ 02 nhiệm kỳ trở lên.

Thứ ba, cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có công xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện với Bộ Nội vụ hoặc một trong các lĩnh vực: Tổ chức nhà nước; Thi đua, khen thưởng; Quản lý nhà nước về Tôn giáo; Văn thư, Lưu trữ.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương: có thành tích xuất sắc trong việc củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành hoặc lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Dự thảo Thông tư cũng quy định những đối tượng chưa được xét tặng Kỷ niệm chương; những đối tượng không được xét tặng Kỷ niệm chương; những trường hợp được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương và thủ tục, hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương…

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản và gửi về Văn phòng Bộ Nội vụ trước ngày 25/7/2019 để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Xem nội dung Công văn số 3051/BNV-VPB: Tại đây.
Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây.

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.714.964

Khách Online : 388