Nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam”

16:38 17/03/2017 | Lượt xem : 1093

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1093

Sáng ngày 17/3/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam” do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm Dự án; Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị chủ trì thực hiện Dự án.

Hội đồng nghiệm thu Dự án gồm 07 thành viên do TS. Trần Văn Tuấn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Trần Văn Tuấn, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Dự Hội nghị nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Thay mặt nhóm nghiên cứu và thực hiện Dự án, ThS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã trình bày báo cáo tổng hợp về tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Dự án “Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp tổ chức quản lý các đơn vị kinh tế trong và ngoài nhà nước hoạt động tại Việt Nam”.

Dự án được thực hiện với mục tiêu điều tra đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý nhà nước đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty nhà nước và một số Hiệp hội doanh nghiệp; Đề xuất, kiến nghị những giải pháp đổi mới tổ chức, quản lý nhà nước đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty nhà nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Xây  dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước đối với hiệp hội doanh nghiệp; các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp đối với hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. 
Dự án có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề chung về tổ chức, quản lý nhà nước đối với Tổng Công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế và Hiệp hội doanh nghiệp: Hệ thống hóa và đánh giá thực trạng trong hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về tổ chức, quản lý nhà nước;  Tổ chức điều tra, phân tích đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động; Tiến hành các hoạt động điều tra phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước; Đánh giá những ưu điểm, những bất hợp lý trong quản lý nhà nước và đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với Tổng Công ty nhà nước, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Hiệp hội Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Trên cơ sở đó, Dự án đưa ra các đề xuất, kiến nghị những giải pháp về tổ chức, quản lý nhà nước đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như xây dựng cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước đối với Hiệp hội Doanh nghiệp; các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp đối với hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ThS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước
trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Dự án

TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Chủ nhiệm Dự án phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Ủy viên - Thư ký Hội đồng phản biện đọc nhận xét của 
PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Phản biện 1 tại Hội nghị nghiệm thu

Đánh giá kết quả nghiên cứu của Dự án, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại biểu dự buổi nghiệm thu đều thống nhất về cơ bản dự án đã giải quyết được các mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi của Dự án;  đã tìm kiếm và tiếp cận khung lý thuyết một cách thẳng thắn, đầy đủ về tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước và hiệp hội doanh nghiệp; các số liệu rõ ràng, thống kê trung thực qua phương pháp điều tra xã hội học đã làm sáng tỏ cách thức vận hành cũng như tổ chức hiện nay của các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước. Đã phân tích sâu sắc và tìm được các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân dẫn đến bất cập trong quản lý hiện nay và đề xuất được các nội dung quản lý xác thực, có tính khoa học cao. Tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu cũng phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần bổ sung trong dự án như cách thể hiện số liệu trong báo cáo, cách trích dẫn nguồn và cấu trúc của báo cáo tổng quan.

TS. Tô Hoài Nam - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phản biện 2 phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Kết luận Hội nghị nghiệm thu, TS. Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng, đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Dự án. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự Hội nghị nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự án, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Dự án vào phục vụ cho công tác xây dựng chính sách, nghiên cứu khoa học và áp dụng trong thực tiễn.

 

Dự án được Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đạt kết quả: Khá./.


Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.657.986

Khách Online : 10.771