Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Ninh

17:36 27/02/2019 | Lượt xem : 6575

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6575
Sáng ngày 27/02, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bắc Ninh.
Tham gia Tổ công tác có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Tổ phó Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh; Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản của Trung ương. Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng thành lập Đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm ngăn ngừa, phát hiện và uốn nắn kịp thời các biểu hiện vi phạm của cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tinh thần, thái độ, tác phong và trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức … được cải thiện rõ rệt; trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao và đã giải quyết kịp thời các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. 

Về quản lý, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động, năm 2018, tỉnh được Trung ương giao 1.615 biên chế công chức và 23.106 biên chế viên chức. UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 1.520 biên chế công chức và 22.996 biên chế viên chức. Năm 2019, tỉnh được giao 1.515 biên chế công chức và 22.707 biên chế viên chức, UBND tỉnh đang xây dựng kế hoạch để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào tháng 4/2019. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được UBND tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị là 804 người. Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch biên chế trình cấp có thẩm quyền quyết định đảm bảo tính khách quan, chính xác, phù hợp với từng vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã xây dựng và trình Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước. Hàng năm, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để hoàn thiện nội dung của Đề án xác định vị trí việc làm để có căn cứ cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh Đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, báo cáo UBND tỉnh thẩm định và trình Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Về tinh giản biên chế, tỉnh Bắc Ninh đã tinh giản 205 người, trong đó có 12 công chức; 34 cán bộ, công chức cấp xã; 158 viên chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế của tỉnh còn chậm so với kế hoạch, do đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động nghỉ việc theo nguyện vọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, toàn tỉnh đã quyết định cho 219 công chức, viên chức và người lao động nghỉ công tác theo nguyện vọng.

Việc triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII cũng được tỉnh Bắc Ninh chú trọng thực hiện. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sáp nhập, giải thể và giảm 65 cơ quan, đơn vị; thành lập mới 02 đơn vị. Sau khi sáp nhập, giải thể, số lượng lãnh đạo, quản lý đã giảm 74 chức danh, trong đó, giảm 51 cấp trưởng và 23 cấp phó.

Về tuyển dụng công chức, viên chức, từ năm 2012 đến năm 2018, tổng số công chức, viên chức được tuyển dụng là 9.193 người, trong đó, công chức là 559 người, viên chức là 8.634 người. Nhìn chung, công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, trong phạm vi biên chế được giao, không có cơ quan, đơn vị nào tuyển dụng vượt chỉ tiêu.

Việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ năm 2012 đến năm 2018 được tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, khách quan. Theo đó, số lượng cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 2.105 trường hợp, trong đó, cấp tỉnh là 1.416 trường hợp; cấp huyện là 689 trường hợp. 

Về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị cũng được tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghiêm túc, không có cơ quan, đơn vị nào có số lượng cấp phó vượt quy định. Tỉnh thực hiện luân chuyển, điều động cấp phó ở cơ quan, đơn vị thừa đến cơ quan, đơn vị còn thiếu so với quy định và không bổ nhiệm thêm cấp phó khi chưa thực hiện xong việc điều động, luân chuyển.

Công tác tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị tỉnh Bắc Ninh cũng được thực hiện nghiêm túc theo quy định, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác đề nghị bổ sung công tác đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2018. 

Đề nghị tỉnh Bắc Ninh làm rõ việc biên chế công chức, viên chức chưa sử dụng và giải pháp tinh giản biên chế trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, báo cáo thêm việc thực hiện Kết luận số 378/KL-TTBNV ngày 22/6/2018 của Thanh tra Bộ Nội vụ, giải quyết các vấn đề theo kết luận thanh tra.

Đề nghị tỉnh Bắc Ninh rà soát lại tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Báo cáo thêm việc áp dụng vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị năm 2019 để các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc tuyển dụng, sắp xếp vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh Bắc Ninh phục vụ buổi kiểm tra; báo cáo đầy đủ chi tiết và thành phần tham dự đông đủ, thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác năm 2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đề nghị các cơ quan quán triệt chủ trương và làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, đặc biệt đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp; tổ chức sáp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn.

Tiếp tục phát huy kết quả năm 2018, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tỉnh Bắc Ninh tập trung tăng tốc, bứt phá trong năm 2019 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và tổ chức thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, rà soát các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 43-KL/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, kịp thời xử lý, khắc phục để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt kiểm tra đạt 100% các đơn vị sự nghiệp công lập; duy trì chế độ tiếp công dân của các cơ quan hành chính và người đứng đầu các tổ chức đó./.

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.917.745

Khách Online : 441