Kiểm tra hoạt động công vụ tại Đài Truyền hình Việt Nam

06:55 19/04/2019 | Lượt xem : 3050

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3050
Sáng ngày 19/4, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Đài Truyền hình Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Làm việc với Tổ công tác có ông Trần Bình Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN); ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Báo cáo của Đài Truyền hình Việt Nam (Đài THVN), trong những năm qua Đài THVN đã thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện, vấn đề quan trọng của đất nước, qua đó góp phần định hướng dư luận, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Hiện nay, Đài THVN có 31 đơn vị (bao gồm các cơ quan thường trú Đài THVN tại nước ngoài), 05 đơn vị do Tổng Giám đốc Đài THVN quyết định thành lập; 01 đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập; 04 doanh nghiệp trực thuộc. Tổng số lao động (không tính lao động tại các doanh nghiệp) là 3.836 người, trong đó có 120 người là công chức, 1.998 người là viên chức, 1.718 hợp đồng lao động (trong đó Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 218 người). Đài THVN hiện đang có 09 kênh quốc gia, phát sóng quảng bá và các kênh trên hệ thống truyền hình trả tiền gồm VTVcab, SCTV, K+, chất lượng các kênh được nâng lên rõ rệt, diện phủ sóng và thời lượng tăng nhanh, công tác thể hiện, hình ảnh ngày càng chuyên nghiệp.

Với vị trí là cơ quan thuộc Chính phủ, Đài THVN luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo và các quy định về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Đến tháng 6/2018, Đài THVN đã thực hiện tinh gọn về tổ chức bộ máy cấp Ban (và tương đương) giảm 02/41 đơn vị, cấp phòng (và tương đương) giảm 23/289 phòng so với thời điểm cuối năm 2017. Trong năm 2018, các đơn vị thuộc Đài tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng ủy Đài THVN về tinh giản biên chế, đảm bảo chỉ tiêu giảm 11% đến năm 2020.

Về cơ chế tiền lương, từ năm 2016, Đài THVN đã triển khai, áp dụng Đề án Cải cách tiền lương gắn với vị trí việc làm và hiện quả công việc. Hiện nay, công tác đánh giá công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm và hiệu quả công việc là căn cứ chi trả lương và thu nhập. Lương bình quân của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Đài THVN khoảng 16 triệu đồng/người/tháng. Việc vận dụng linh hoạt cơ chế tự chủ tài chính cho thấy hiệu quả cao trong công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, năng suất lao động tăng, chất lượng chương trình được nâng cao, tạo tiền đề tốt cho việc phát triển các dịch vụ mới để phục vụ khán giả trong kỷ nguyên Internet. Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, Đài THVN tham gia thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cụ thể, Đài THVN luôn đề cao việc chấp hành các quy định pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Đài THVN và việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, nhằm xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, hiện đại, phù hợp với điều kiện cụ thể và đặc thù của Đài, hướng tới xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách ứng xử chuẩn mực. Đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương của người lãnh đạo, thể hiện đúng cương vị, trách nhiệm của người đứng đầu trong giữ gìn, bảo vệ uy tín cá nhân, đơn vị.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tiêu cực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, từ đầu năm 2015 đến hết năm 2018, Đài THVN đã kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 16 đơn vị, kiểm tra thu, chi quản lý tài chính tại 16 đơn vị. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện đơn vị, cá nhân nào có hành vi tham nhũng. Việc kê khai tài sản, thu nhập và nộp bản kê khai tài sản khi bổ nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành hằng năm, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc luôn đảm bảo tổng số lao động có mặt thực tế trong các năm từ 2015 đến 2019 luôn thấp hơn số được giao đầu năm. Việc đánh giá phân loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sắp xếp bố trí, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, tạo động lực mới trong công tác cán bộ và nhận được sự đồng tình cao.

Việc triển khai đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được Đài THVN đôn đốc thực hiện từ năm 2015, là cơ sở để Đài THVN thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động hàng năm và thực hiện chi trả lương được hợp lý, chính xác.

Từ năm 2015 đến năm 2018 có 218 người nghỉ hưu đúng tuổi; chấm dứt hợp đồng lao động và chuyển công tác có 234 người; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 18 người đã được Bộ Nội vụ thẩm tra và thống nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy Đài THVN đã quyết định thành lập các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đài THVN; Ban chỉ đạo Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật trong Đài THVN; Ban chỉ đạo Cải cách tiền lương của Đài THVN. Dự kiến kế quả sau khi tổ chức sắp xếp lại sẽ giảm 09 đầu mối đơn vị cấp Ban (tương đương 23%) và giảm 51 đầu mối đơn vị cấp phòng (tương đương 19%).

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó được thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, trong đó có tính đến đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp báo chí của số đông viên chức, người lao động thuộc Đài THVN.

Công tác tiếp công dân của Đài THVH được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc theo quy định, qua đó, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác cho rằng, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, tuyển dụng viên chức là nội dung xuyên suốt của hoạt động công vụ, do đó, Đài THVN cần thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong đó, cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn đối với người được bổ nhiệm; chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; khi thành lập, sắp xếp lại đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn về số lượng người làm việc; rà soát kết quả thực hiện Kết luận số 724/KL-TTBNV ngày 11/11/2016 của Thanh tra Bộ Nội vụ; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề Tổ công tác nêu.

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo Đài THVN và lãnh đạo Ban thuộc Đài THVN đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách tiền lương. Tổng Giám đốc Trần Bình Minh khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của Tổ công tác và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của Đài THVN trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đài THVN phục vụ buổi kiểm tra, đặc biệt đối với các kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Đài THVN là cơ quan thuộc Chính phủ tự chủ tài chính những năm vừa qua.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị:

Thứ nhất, lãnh đạo Đài THVN tiếp tục chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và 7, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; nghiên cứu cơ chế mới về vấn đề tài chính đối với đài truyền hình đảm bảo mục tiêu Đài THVN tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Thứ hai, đề nghị lãnh đạo Đài THVN chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện phương án tổng thể đổi mới, tổ chức, sắp xếp các đơn vị trực thuộc trong giai đoạn 2018-2020.

Thứ ba, có kế hoạch tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật, tăng thi tuyển, giảm xét tuyển; chấm dứt sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn và bổ nhiệm người lao động đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, đề nghị Tổng Giám đốc Đài THVN chỉ đạo về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Đài THVN, đảm bảo đến cuối năm 2019 đạt 100% đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đặc biệt người đứng đầu cần bố trí thời gian tiếp công dân theo quy định./.


Nguyễn Xuân Thắng

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.651.699

Khách Online : 259