Kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:28 28/02/2019 | Lượt xem : 4463

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4463
Sáng ngày 28/02, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tham gia Tổ công tác có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Tổ phó Tổ công tác; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Làm việc với Tổ công tác có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ đóng tại Hà Nội.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Tân Tuyến báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Tân Tuyến cho biết, thực hiện phương châm xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công tác điều hành; ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo nguyên tắc gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. 

Công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động công vụ và việc thực hiện các quy định của pháp luật, việc tuân thủ nội quy, quy chế, kỷ cương làm việc của cơ quan, đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Hàng năm, Bộ đã tổ chức kiểm tra công tác cán bộ đối với trên 30% số đơn vị trực thuộc; đảm bảo đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị trực thuộc được kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác đánh giá cán bộ là một trong những nội dung được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát các quy định, thường xuyên đổi mới để đánh giá chính xác, khách quan, công bằng, toàn diện; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá; chú trọng tính liên kết giữa kết quả công việc của công chức, viên chức với kết quả công việc chung của đơn vị.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 1.182 biên chế công chức, giảm 86 biên chế so với năm 2015, số công chức có mặt là 1.129 người. Biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao 4.745 chỉ tiêu, giảm 807 người so với năm 2015...

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt và phê duyệt theo thẩm quyền Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ. Đến nay, tất cả các vị trí việc làm của các tổ chức hành chính thuộc Bộ đã được phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực. Các đơn vị đã triển khai việc bố trí, sắp xếp, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt...

Về tinh giản biên chế, kể từ năm 2015 đến nay, Bộ đã thực hiện tinh giản biên chế được 500 công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Ngoài ra, Bộ đã chú trọng chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo mô hình tự chủ đối với 16 đơn vị.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ đã luôn quan tâm và chỉ đạo các đơn vị tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tiếp tục phân công, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị thuộc Bộ; nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động của các Cục/Vụ tại các Tổng cục cho phù hợp theo hướng đối với các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ quản lý tương đồng thì xem xét hợp nhất, tổ chức lại; quy định biên chế tối thiểu thành lập phòng và số lượng lãnh đạo cấp phó. Đến nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ. Với việc kiện toàn tổ chức nêu trên, đã giảm 161 tổ chức cấp phòng trở lên so với trước đây. 

Việc tuyển dụng công chức, viên chức được Bộ thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, có sự giám sát của cấp có thẩm quyền; số lượng các trường hợp tuyển dụng công chức và viên chức đều nằm trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao; không có tình trạng tuyển dụng vượt, tuyển dụng ngoài chỉ tiêu biên chế; chưa có tình trạng khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2018 có 110 cấp phó theo quy định, trên thực tế chỉ có 86 cấp phó. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Bộ là 647 cấp phó theo quy định, trên thực tế chỉ có 458 cấp phó.

Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được Bộ và các đơn vị luôn chú trọng bố trí nơi tiếp công dân, thực hiện việc tiếp công dân hàng tháng và đột xuất theo quy định, hàng năm Bộ xây dựng lịch tiếp công dân cụ thể nên tình trạng tụ tập đông người tại trụ sở Bộ đã giảm hẳn…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; làm rõ thêm phương pháp đánh giá, phân loại và xử lý những người không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các nhiệm vụ trong lĩnh vực công chức, công vụ, tổ chức, biên chế thuộc thẩm quyền xem có nhiệm vụ nào còn nợ đọng, để từ đó có đánh giá một cách khách quan. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý để giúp các đơn vị thực hiện thuận lợi. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, đề nghị bổ sung số liệu về vị trí việc làm đối với công chức và viên chức. Xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức để chủ động trong việc sử dụng biên chế; bổ sung số liệu viên chức chuyển sang làm công chức trong thời gian qua….

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của Bộ trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị xây dựng thống nhất tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, tránh mỗi nơi một kiểu. Xây dựng các chính sách phải có các giải pháp đồng bộ và ban hành kịp thời. Đặc biệt, khó khăn lớn vẫn là đánh giá cán bộ vì thiếu một mặt bằng chung. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết thêm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả, tiến độ, nhóm công việc… từ đó, có sự đánh giá khách quan, công bằng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn và tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát và xử lý các trường hợp sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; có giải pháp kịp thời bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu trong việc bổ nhiệm. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị và thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giải quyết nhanh nhu cầu người dân và kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ cũng như hạn chế tiêu cực của công chức. Lãnh đạo Bộ tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế… Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp./.

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.917.726

Khách Online : 432