Kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài chínhTải file đính kèm

20:07 14/05/2019 | Lượt xem : 2543

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2543
Chiều ngày 14/5, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài chính.
Làm việc với Tổ công tác có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, nhằm chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, có hệ thống các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong toàn ngành. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng vặt, lãnh đạo Bộ Tài chính thường xuyên chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, như: hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Về vị trí việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Tài chính. Hàng năm, Bộ Tài chính vẫn thực hiện tuyển dụng công chức trong ngành đảm bảo đáp ứng các điều kiện, yêu cầu đối với vị trí việc làm; số lượng công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm ngày càng được các đơn vị quan tâm, chú trọng.

Về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, từ tháng 6/2015 đến tháng 5/2019, Bộ Tài chính đã thực hiện tinh giản được 697 trường hợp, trong đó 05 tháng đầu năm 2019 đã tinh giản được 96 trường hợp (đạt 51% so với kế hoạch của năm 2019).

Kết quả đổi mới, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và bộ máy các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm được 732 đầu mối.

Về công tác bổ nhiệm, hàng năm, toàn ngành tài chính đã thực hiện bổ nhiệm trung bình từ 2.000 đến 2.200 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến địa phương, trong đó, kết quả công tác bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng tính từ tháng 6/2012 đến nay là 601 trường hợp.

Về số lượng cấp phó, một số Vụ/Cục thuộc Bộ có khối lượng công việc được giao rất lớn, nhiều mảng công việc độc lập hoặc quản lý hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc thù nên có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định. 

Quang cảnh buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, đây là một trong những báo cáo có đầy đủ số liệu, không né tránh, phản ánh được hai mảng lớn của công tác công vụ đó là: công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động và sự nỗ lực của ngành trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Tổ công tác ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực trong công tác kiểm tra và tự kiểm tra của Bộ Tài chính nhằm chấn chỉnh kịp thời những vi phạm của công chức, viên chức trong ngành; bên cạnh đó, Tổ công tác cũng rất ấn tượng với công tác cải cách hành chính của Bộ và đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin được đánh giá đứng đầu trong các cơ quan nhà nước.

Về tuyển dụng công chức, viên chức, mặc dù Bộ Tài chính có số lượng biên chế lớn nhưng Bộ đã thực hiện đầy đủ các hình thức tuyển dụng theo quy định, cũng là Bộ đi đầu trong việc đẩy mạnh phân cấp và ứng dụng phương thức tuyển dụng mới.
Về công tác bổ nhiệm, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo kết quả rà soát theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và đưa ra giải pháp khắc phục nếu phát hiện có sai phạm. Về số lượng cấp phó vẫn còn một số đơn vị vượt quy định, đề nghị Bộ Tài chính chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Bên cạnh đó, Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Tài chính có báo cáo đánh giá về mô hình Tổng cục, phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất các nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, bám sát yếu tố đặc thù của ngành để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của ngành trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, có được kết quả như vậy là do Bộ Tài chính đã đổi mới phương thức quản lý gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, luân chuyển vị trí công tác để phòng ngừa tiêu cực và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng tăng cường công tác phân cấp, phân quyền cho các cấp đảm bảo các cơ quan, đơn vị có đủ thẩm quyền và trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác phân công, phối hợp giữa các địa phương với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng được chú trọng triển khai.

Không những vậy, công tác tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ công chức, viên chức cũng được Bộ Tài chính đổi mới, trong đó, đẩy mạnh xác định vị trí việc làm, tiến hành cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Về số lượng cấp phó vượt quy định tại một số đơn vị, Bộ Tài chính đã đặt ra giải pháp để số lượng cấp phó trong thời gian tới đúng quy định như: không bổ nhiệm, điều động, luân chuyển thêm cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã có đủ số lượng cấp phó theo quy định; thực hiện luân chuyển, điều động cấp phó từ nơi thừa sang nơi thiếu để đáp ứng yêu công việc và đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ Tài chính trong thời gian qua, đặc biệt là công tác cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin và luân chuyển vị trí công tác...

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong các năm tiếp theo, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và 7, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị; nghiên cứu, đề xuất về mô hình Tổng cục; đẩy mạnh tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 đạt tối thiểu 10%; đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo rà soát, bổ sung đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, để đến hết 2019 đảm bảo 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc được kiểm tra.

Tiếp tục duy trì việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị, giải quyết tốt các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của ngành.

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.674.432

Khách Online : 290