Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15:45 10/07/2018 | Lượt xem : 912

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 912
Sáng ngày 10/7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo dẫn đầu Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi kiểm tra

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện một số Bộ là thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi kiểm tra

Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ VHTTDL.

Theo Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ VHTTDL, công tác CCHC đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt đến từng cơ quan, đơn vị và từng công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm của cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, hướng dẫn.

Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình báo cáo tại buổi kiểm tra

Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Bộ đã ban hành quyết định cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL, theo đó tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 53% điều kiện kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hồ sơ của 9/10 thủ tục hành chính (TTHC) về kiểm tra chuyên ngành, đạt 90%. 

Hàng năm, Bộ cũng đã công bố danh mục các TTHC được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền  quản lý nhà nước của Bộ; công bố danh mục 53 TTHC thực hiện và 36 TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau khi được công bố, các TTHC đều được công khai tại trụ sở cơ quan giải quyết TTHC, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trên trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước được Bộ chủ động thực hiện, bám sát thực tiễn hoạt động của ngành, bảo đảm chất lượng, tiếp tục hoàn thiện từng bước hệ thống quy phạm pháp luật của ngành. 

Công tác tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Kết quả rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính, đã giảm 11 phòng, văn phòng đại diện; thực hiện việc giải thể 01 đơn vị trực thuộc Cục, chuyển 01 đơn vị trực thuộc Cục về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Sắp xếp, tinh gọn, tổ chức lại phòng có chức năng tổng hợp của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, kết quả tinh gọn được 134 phòng.
Bộ đã xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gửi Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt. Chỉ tuyển mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản.

Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ có 11/11 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP. Số đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế Nghị định 43/2006/NĐ-CP là 74/78 đơn vị (trong đó, 05 đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động; 59 đơn vị tự đảm bảo một phần và 10 đơn vị nhà nước đảm bảo toàn bộ).

Về hiện đại hóa hành chính, Bộ tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 34 dịch vụ đã chính thức công khai tới người dân và doanh nghiệp (30 thủ tục mức độ 3 và 04 thủ tục mức độ 4). Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, có 509 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn. 22/22 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan; tính minh bạch, chất lượng công việc được nâng lên; thay đổi phương thức và công cụ làm việc nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho cán bộ, công chức...

Trên cơ sở báo cáo của Bộ VHTTDL, các thành viên Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra và kết quả CCHC của Bộ VHTTDL đạt được tiến bộ qua từng năm thời gian qua. Báo cáo đánh giá thẳng thắn, định hướng rõ ràng, triển khai toàn diện trên 6 lĩnh vực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy chất lượng xây dựng văn bản của Bộ cao. Việc tuyên truyền phổ biến và thực hiện pháp luật của Bộ tương đối tốt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động có sự chuyển biến tích cực, đã gắn kết được công nghệ thông tin với công tác CCHC của Bộ…

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra

Tuy nhiên, Bộ cần đánh giá việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, các giao dịch có phát sinh và giải quyết trực tuyến hay không cần có số liệu cụ thể.  Nếu tỷ lệ hồ sơ phát sinh trong các dịch vụ công trực tuyến thấp đề nghị có biện pháp giải quyết hoặc thấp quá thì không nên duy trì.

Việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được Bộ công bố và áp dụng nhưng chưa có số liệu cụ thể trong báo cáo.

Theo quy định các Bộ phải ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ trong tháng 9/2018, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định trước 31/7 nhưng đến nay, Bộ VHTTDL vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng và thẩm định.

Đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao trong việc củng cố, kiện toàn Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng Bộ.
Công tác phổ biến, tuyên truyền và áp dụng pháp luật cần được làm mạnh mẽ hơn, tuyên truyền ngay trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản để định hướng và tạo sự quan tâm của dư luận xã hội.

Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Phúc phát biểu tại buổi kiểm tra

Để triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, Bộ cần sớm xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Về tinh giản biên chế của Bộ còn chậm, cần đẩy mạnh áp dụng tinh giản đối với công chức, viên chức không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, bên cạnh đó phải đưa ra giải pháp cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh tiến trình sắp xếp các tổ chức sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách tài chính công, phấn đấu giảm 10% đơn vị sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước, tiến tới tự chủ tài chính.

Báo cáo chưa đề cập đến việc sử dụng kết quả PAR Index 2017 như thế nào, chưa có giải pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm tăng thứ hạng năm 2018.

Bộ cần đổi mới phương thức kiểm tra, tăng cường hậu kiểm, nắm chắc số liệu, theo dõi được biến động của từng cơ quan đơn vị để từ đó có thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ….

Kết luận Buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ VHTTDL, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC của Bộ đạt nhiều kết quả cao.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, tốc độ tăng trưởng của ngành những năm gần đây rất mạnh, số lượng khách du lịch ngày càng đông, doanh thu từ du lịch ngày càng lớn, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương và đất nước. Kết quả phát triển của ngành gắn với công cuộc CCHC, do đó, Bộ cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại để thúc đẩy sự phát triển của ngành hơn nữa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế và đề nghị lãnh đạo Bộ VHTTDL quan tâm, chỉ đạo để Bộ có kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện  CCHC, các Bộ, ngành, địa phương sau khi có kết quả PAR Index 2017 đã tổ chức họp bàn, phân tích để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục nhưng Bộ VHTTDL chưa làm được, các cơ quan tham mưu thuộc Bộ cần giúp Bộ trưởng triển khai việc này sớm. 

Việc rà soát TTHC ở một số đơn vị còn chậm, chưa quyết liệt, các dịch vụ công trực tuyến nếu không phát sinh hồ sơ cần nghiên cứu loại bỏ. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá chỉ số hài lòng người dân, doanh nghiệp trong việc cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Lãnh đạo Bộ quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác xây dựng kế hoạch triển khai và công tác kiểm tra, thanh tra; khắc phục kịp thời các thiếu sót trong thời gian qua.

Đề nghị Bộ VHTTDL đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị thuộc và trực thuộc tinh gọn, hiệu quả, cùng với đó, sắp xếp lại tổ chức bên trong các đơn vị gọn nhẹ hơn. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a của Chính phủ…

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.579.192

Khách Online : 845