Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ

23:01 08/09/2017 | Lượt xem : 887

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 887

Chiều ngày 08/9, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có Buổi làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ.


                                                Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; các đồng chí đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

                                           Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại Buổi làm việc

Theo Báo cáo, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Điển hình là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính được lãnh đạo Bộ KH&CN quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hàng năm, Bộ đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC đầy đủ, chi tiết, bao trùm tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Phân công trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; bố trí công chức theo dõi và thực hiện công tác CCHC.

Tính đến ngày 30/6/2017, Bộ đã tham mưu, xây dựng trình Chính phủ đề trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bàn hành 02 Nghị định, 01 Quyết định và 01 Chỉ thị. Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành theo thẩm quyền 06 Thông tư.

Bộ KH&CN đã chú trọng thực hiện đơn giản hóa các TTHC được giao theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/12/2010 của Chính phủ. Hiện nay, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa 86/89 thủ tục (đạt 97%); tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã được ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia là 350 thủ tục; Bộ KH&CN đã thiết lập các kênh thông tin để kịp thời tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Về cải cách tổ chức bộ máy, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 20/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN. Theo đó, trong thời gian tới, Bộ sẽ giảm 04 phòng trong Vụ, giảm 01 tổ chức hành chính và 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được lãnh đạo Bộ KH&CN đặc biệt quan tâm, đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính của Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước.

Về cải cách tài chính công, Bộ KH&CN đã thực hiện phân cấp tối đa cho các Bộ, ngành và địa phương trong việc bố trí, sử dụng ngân sách Nhà nước cho hoạt động KH&CN, tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Hiện nay, Bộ KH&CN có 52 tổ chức KH&CN công lập, trong đó có 14 tổ chức tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, 24 tổ chức tự đảm bảo một phần và 14 tổ chức do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

Bên cạnh đó, việc hiện đại hóa hành chính được Bộ KH&CN triển khai quyết liệt. Hiện có 100% các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc qua hệ thống thư điện tử; các dịch vụ hành chính công của Bộ đã được cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trong đó có 126 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, Bộ KH&CN đã phối hợp triển khai hệ thống kết nối một cửa ASEAN trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý, cũng như đã xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ. Theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông năm 2016, Bộ KH&CN đứng thứ 2 về xếp hạng dịch vụ công trực tuyến trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Báo cáo của Bộ KH&CN cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, đồng thời xác định phương hướng và giải pháp đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới.

Trên cơ sở Báo cáo của Bộ KH&CN, các thành viên Đoàn công tác đã có những nhận xét, góp ý, kiến nghị để công tác CCHC của Bộ KH&CN đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới như: 

- Bộ KH&CN cần sớm xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chuyển giao công nghệ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) để Luật sớm đi vào cuộc sống. 

- Đề nghị Bộ KH&CN bám sát các nội dung trong Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ để rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn. Bổ sung giải pháp thực hiện chỉ tiêu các chỉ số Đổi mới sáng tạo.

- Bộ KH&CN cần tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính; có biện pháp điều chỉnh hoặc thúc đẩy việc hoàn thành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra. Cần sớm ban hành khung kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ. Tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến các dịch vụ công mức độ 3 và 4 còn thấp. Đề nghị Bộ KH&CN bổ sung các số liệu với kết quả cụ thể, bổ sung việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và chính sách tinh giản biên chế trong Báo cáo.

- Đề nghị Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho các công chức làm công tác CCHC trên toàn quốc, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị nhằm áp dụng có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

                                                                                   Quang cảnh Buổi làm việc

Kết luận Buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao kết quả CCHC của Bộ KH&CN, đặc biệt đánh giá cao vai trò của Lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm, sâu sát, lãnh đạo thực hiện công tác CCHC của Bộ đạt nhiều kết quả cao. Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR index 2016), Bộ KH&CN đứng vị trí thứ 3/19 trong bảng xếp hạng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đây là bước tiến vượt bậc của Bộ KH&CN so với các năm trước, đặc biệt là so năm 2015, Bộ KH&CN đứng thứ 17/19.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ KH&CN phát huy những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2016, giữ vững thứ hạng cao trong bảng xếp hạng trong PAR index các năm tiếp theo. Để đạt được điều đó, Bộ KH&CN cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ CCHC, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC của Bộ.

Đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục đơn giản hóa TTHC, kiểm soát chặt chẽ các TTHC từ khi dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong Bộ. Thực hiện mạnh mẽ việc tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị Bộ KH&CN đẩy nhanh việc thực hiện vị trí việc làm và cơ cấu công công chức trong đơn vị hành chính; tiếp tục thực hiện giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tiến tới giao tự chủ hoàn toàn. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, trong đó chú trọng phân cấp về tổ chức và phân cấp về quản lý tài chính. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Trước đó, Đoàn công tác đã có Buổi làm việc tại Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN thuộc Bộ KH&CN.
Một số hình ảnh tại Buổi làm việc:
Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.218

Khách Online : 198