Kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020

20:12 05/11/2020 | Lượt xem : 2301

Ngày 05/11, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 5843/TB-BNV kế hoạch thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020.

Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2017

Theo đó, căn cứ Kế hoạch số 5836/KH-BNV ngày 05/11/2020 của Bộ Nội vụ thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ năm 2020, Bộ Nội vụ thông báo như sau:

Về đối tượng dự thi

1. Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ.

Các đối tượng trên được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau: Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận; Đang trong thời gian được cử đi học tập, bồi dưỡng tại nước ngoài; Công chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, đối tượng quy định tại điểm này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

2. Công chức, viên chức không công tác tại Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn đang công tác trong cùng bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Về tiêu chuẩn, điều kiện

Tiêu chuẩn, điều kiện chung: bảo đảm tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Ban Chấp hành Trung ương quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể: đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quyết định số 124/QĐ- BNV, ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 88/QĐ-BNV, ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-BNV, ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ…

Về nội dung thi

Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Chủ đề cụ thể của Đề án đối với chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 30 đến 40 phút.

Về Quy chế thi tuyển 

Quy chế thi tuyển được quy định cụ thể tại Quyết định số 2631/QĐ-BNV ngày 06/10/2017 của Bộ Nội vụ ban hành “Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ”.

Về Thời gian đăng ký và tổ chức thi

Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 06/11/2020 đến hết ngày 03/12/2020.

Thời gian thẩm định hồ sơ: Ngày 04/12/2020.

Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm, chủ đề của đề án: Từ ngày 04/12/2020 đến hết ngày 18/12/2020.

Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: Ngày 21/12/2020.

Xem toàn văn Thông báo số 5843/TB-BNV; Kế hoạch số 5836/KH-BNV; Quyết định số 2631/QĐ-BNV trong file đính kèm dưới đây.

Thanh Tuấn

File đính kèm.

Thông báo số 5843/TB-BNV Tải về
Kế hoạch số 5836/KH-BNV Tải về
Quyết định số 2631/QĐ-BNV Tải về

Tin khác