Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

14:46 09/08/2018 | Lượt xem : 4877

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4877

Sáng ngày 08/8/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định việc xác định  vị trí việc làm là công việc mới và khó, lần đầu tiên áp dụng ở nước ta; quy định của pháp luật còn chưa rõ, chưa đầy đủ; kết quả xác định vị trí việc làm không lượng hóa được thời gian lao động cần thiết để hoàn thành từng công việc, đặc biệt là đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù (hành chính, khoa học và công nghệ...) hoặc đối với những công việc đòi hỏi có sự tham gia, phối hợp của nhiều người. Trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai xây dựng Đề án và trình cấp có thẩm quyền.

Nhìn một cách tổng thể, đến nay, việc xác định vị trí việc làm đối với công chức, viên chức chưa đạt được những yêu cầu đã đặt ra. Tất cả nội dung quan trọng của vị trí việc làm như: mô tả công việc, xác định khung năng lực, đặc biệt các tiêu chí đánh giá mà trên cơ sở đó xác định số biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa tốt.

Kết quả khảo sát cho thấy việc xác định vị trí việc làm còn nhiều tồn tại hạn chế, trong đó có nhiều cách hiểu khác nhau về vị trí việc làm hay hiện tượng chia nhỏ vị trí việc làm và hợp thức số biên chế trên vị trí việc làm đó. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải đẩy mạnh xây dựng vị trí việc làm để chuẩn bị cho việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đây được coi là giải pháp căn bản bởi nếu không xây dựng được vị trí việc làm theo đúng yêu cầu đã đặt ra thì sẽ không tinh gọn được bộ máy, không tinh giản được biên chế gắn với cơ cấu cán bộ, công chức, không thể cải cách tiền lương…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng và thí điểm thực hiện Đề án vị trí việc làm, nhiều Bộ, ngành Trung ương và địa phương cũng xuất hiện cách làm sáng tạo với nhiều nội dung có thể áp dụng trong thực tiễn như tại Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Giang… Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu tập trung theo dõi, thông qua kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị mình, tích cực trao đổi và học hỏi kinh nghiệm để từ đó tìm thấy tiếng nói chung, cách làm chung trong việc xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm; trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức - Biên chế Nguyễn Văn Lượng cùng điều hành Hội nghị

Báo cáo về Quan điểm, nguyên tắc và nội dung xác định vị trí việc làm; đánh giá việc xác định vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua và kinh nghiệm quốc tế cho thấy những kết quả đã đạt được trong công tác này.

Theo đó, về thể chế, Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 đã quy định xác định vị trí việc làm để làm căn cứ xác định biên chế công chức, số lượng người làm việc và để tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quy định 08 bước về xác định vị trí việc làm được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa việc phân tích tổ chức, phân tích công việc với thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu từ việc quy định tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đều phải thực hiện việc thống kê các công việc cá nhân được giao và thực tế thực hiện trong năm trước liền kề kết hợp với phân tích chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để xác định danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đã hướng dẫn về mô tả công việc của từng vị trí việc làm, trong đó quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải mô tả về nội dung, quy trình, thủ tục và thời gian hoàn thành từng công việc; kết quả (sản phẩm), khối lượng công việc và điều kiện làm việc của từng vị trí việc làm và phải lượng hóa được thời gian lao động cần thiết để làm căn cứ xác định biên chế đúng, đủ theo từng vị trí việc làm. Đã quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xác định rõ khung năng lực kết hợp với bản mô tả công việc tại từng vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Các năng lực và kỹ năng phải có để hoàn thành các công việc nêu tại bản mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm.

Về triển khai thực hiện, các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc xây dựng Đề án vị trí việ làm tại tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Đối với cơ quan, tổ chức hành chính: Đến tháng 6/2016, Bộ Nội vụ đã cơ bản phê duyệt xong khung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các Bộ, ngành, địa phương (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng), gồm các nội dung: (1) Phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm; (2) Phê duyệt ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm; (3) Quy định việc giao Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục được phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, từ thực tiễn xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính và căn cứ vào tình hình thực tiễn của các đơn vị sự nghiệp (về số lượng và cơ chế quản lý), Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016. Theo đó, thẩm quyền quyết định vị trí việc làm được thực hiện như sau: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ được quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm. Đến nay, các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ đã chủ động xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế về thể chế, về triển khai thực hiện, về phê duyệt vị trí việc làm của Bộ Nội vụ và của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong khuôn khổ phiên thảo luận tại Hội nghị, thông qua các tham luận, các đại biểu đại diện cho Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan, thành phố Hà Nội và thành phố Đà Nẵng đã có những chia sẻ từ cơ sở kinh nghiệm triển khai xác định vị trí việc làm tại đơn vị mình; qua đó, có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều nội dung mang tính thực tiễn cao đã được truyền tải, báo cáo tại Hội nghi giúp các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc đẩy mạnh xác định vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.939.883

Khách Online : 633