Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

07:05 11/01/2019 | Lượt xem : 22774

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 22774
Ngày 09/01/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự và đồng chủ trì Hội nghị .
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí thường trực và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên trách thi đua - khen thưởng ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thành phố Hà Nội.
Tại 62 điểm cầu ở các địa phương có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã.
Phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 mà Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra, đồng thời cũng là năm tiếp tục thực hiện chủ đề của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đổi mới về tư duy cùng quyết tâm chính trị cao, ngành Nội vụ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Năm 2018, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong toàn quốc, trọng tâm là tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Khẳng định vị trí quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung sau: (1) Từ thực tiễn thi hành pháp luật về thi đua trong thời gian qua, đề ra các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua khen thưởng, tập trung hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng để trình Quốc hội khóa XIV; (2) Giới thiệu chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong tổ chức các phong trào thi đua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; (3) Đề ra các biện pháp nâng cao về kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng; (4) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; (5) Đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tiếp tục tham mưu giúp cho Hội đồng tổ chức chỉ đạo, triển khai kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong toàn ngành hãy chung sức, đồng lòng, đoàn kết, cụ thể hóa thật sáng tạo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ đề ra trong năm 2019 vào thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành Thi đua - Khen thưởng.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thị Hà báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo nêu bật những kết quả công tác thi đua, khen thưởng đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tập trung vào 9 trọng tâm: Tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước; Chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng các cấp; Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và các biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đã nghe các ý kiến của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp trình bày tham luận, trong đó nhiều ý kiến từ các điểm cầu giới thiệu các mô hình, sáng kiến, kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương những kết quả công tác thi đua, khen thưởng đạt được trong năm 2018 của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đóng góp to lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước trong năm vừa qua.
Nhấn mạnh vào những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2018, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ rõ: Lễ kỷ niệm quốc gia 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã được tổ chức trang trọng với nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức, tái hiện lịch sử của phong trào thi đua yêu nước trong 70 năm qua gắn với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc; Công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế để tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được quan tâm và tập trung thực hiện, trong đó tập trung đánh giá, tổng kết Luật Thi đua, khen thưởng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn và hội nhập quốc tế; Có nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả cao, trong đó có các phong trào hướng vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; Công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt" có nhiều sáng tạo, đổi mới, có nhiều mô hình, sáng kiến làm lợi hàng nghìn tỷ đồng, trong năm 2018 đã có trên 55 nghìn trường hợp được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy lùi cái xấu, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Để làm tốt, đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2019, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau: 
- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên; các bộ, ngành, địa phương chủ động phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2019 theo phương châm hành động của Chính phủ "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; với tinh thần chung phải hành động quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2018.
- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, nâng cao hiệu quả năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng dự án luật, đặc biệt lưu ý xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra, khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay, đề xuất trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp; Tham mưu sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát động phong trào thi đua; Hoàn thiện quy trình khen thưởng huân chương bậc cao; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng cho các đối tượng, nhất là khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch; Tập trung xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để trình Chính phủ ban hành; Phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời có các giải pháp bảo đảm hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.
- Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là các nhân tố mới, mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng; Thực hiện sơ kết đánh giá các phòng trào thi đua, nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời.
- Tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Nghiên cứu đổi mới mô hình các cụm thi đua cho phù hợp và tương đồng với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong cụm thi đua, bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh và thành tích thực chất; Các bộ, ban, ngành, địa phương khi trình khen thưởng cần chú trọng chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, lựa chọn các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng và trình khen thưởng; Cần lấy ý kiến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đối với một số đối tượng theo quy định; Phòng, chống tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết làm tốt công tác dân vận và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,
phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đề nghị các địa phương lưu ý tránh để sai sót trong hồ sơ đề nghị khen thưởng, bên cạnh đó cần dành sự quan tâm hơn nữa đối với việc đề xuất khen thưởng người lao động trực tiếp. Cần tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng để trình Quốc hội vào tháng 10/2019, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua vào tháng 5/2020; Tiếp tục tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua, chào mừng các sự kiện lớn của đất nước trong thời gian tới; Chuẩn bị tốt nội dung cho Hội nghị Thi đua yêu nước lần thứ X tổ chức vào năm sau.

Quang cảnh Hội nghị.

Thay mặt Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng trong cả nước, Thứ trưởng Trần Thị Hà - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, qua đó cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức triển khai thực hiện tốt trong năm 2019.

Nam Phong

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.418.561

Khách Online : 696