Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ năm 2018

21:55 03/01/2019 | Lượt xem : 18214

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 18214
Chiều ngày 03/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ năm 2018.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh chủ trì Hội nghị. 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Trần Thị Hà, Triệu Văn Cường; lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Thủy cho biết, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ tiếp tục được quan tâm thể hiện quyết tâm đổi mới và hành động theo phương châm của Chính phủ. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Bộ Nội vụ, nhiều đơn vị đã tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó, tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, bước đầu đã thu được kết quả tích cực về tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Văn Thủy báo cáo tại Hội nghị

Trong năm 2018, Bộ cũng đã triển khai thi nâng ngạch công chức theo thẩm quyền được phân cấp. Cơ bản hoàn thành việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực Nội vụ tiếp tục được lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Về cơ bản, tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các dự án, đề án được bảo đảm tiến độ, chất lượng và được cấp cấp có thẩm quyền đánh giá cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được các đơn vị triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm đã góp phần trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã chủ động, tích cực tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được các đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng với sự quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ.

Công tác nội bộ cũng được lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao; đặc biệt là tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại như: công tác xây dựng thể chế còn có việc tham mưu ban hành quy định có nội dung chưa phù hợp, thiếu tính khả thi khi triển khai trong thực tiễn; tiến độ xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, chất lượng chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy đã được tăng cường nhưng còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị còn thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Nội vụ, trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, đột phá, phát triển”, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, với các nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực Nội vụ, hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. 

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Đẩy mạnh xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Đình Lộc báo cáo tại Hội nghị

Phó Chánh Thanh tra Bộ Trần Ngọc Huy báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Đình Lộc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và Phó Chánh Thanh tra Bộ Trần Ngọc Huy, đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2018.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh điều hành phần thảo luận

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế để có phương hướng khắc phục trong năm 2019. Trong đó, tập trung thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác cải cách hành chính trong nội bộ; công tác kế hoạch – tài chính…

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Hùng Thắng trình bày Đề án nhân sự Ban Thanh tra nhân dân

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 với 05 người trúng cử: Trần Ngọc Huy, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đỗ Văn Phong, Nguyễn Thị Kim Thảo, Nguyễn Thị Kim Dung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác năm 2018, thể hiện sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ. 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng cho biết, năm 2019 là năm đặc biệt quan trọng, là năm thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2016-2021. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai các nhiệm vụ được giao trong toàn đơn vị. Toàn thể công chức, viên chức cần xây dựng chương trình công tác của cá nhân về nhiệm vụ được phân công, để lãnh đạo đơn vị có cơ sở kiểm tra tiến độ và coi đây là một tiêu chí xem xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức cuối năm.

Các đơn vị cần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt chất lượng. Bên cạnh đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, coi đó là tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ được giao và không để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; cùng với đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị để từ đó phân công nhiệm vụ và có các giải pháp phù hợp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong muốn, năm 2019, Bộ Nội vụ cần phải làm tốt hơn năm 2018, không được thỏa mãn kết quả năm 2018 mà phải luôn đổi mới, luôn sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.418.993

Khách Online : 659