Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017

10:58 09/08/2017 | Lượt xem : 807

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 807

Sáng ngày 08/8/2017, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Phạm Anh Thiện, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và đồng chí Phạm Thị Vân Thanh, Kiểm tra viên.


Về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ có các đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ; Ban Thường vụ, Ban Chi ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; Các đồng chí chuyên trách, giúp việc các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày 
dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
 


Tại Hội nghị, đồng chí đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy Bộ Nội vụ.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác xây dựng Đảng theo quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Giữa Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ đã xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ trong hoạt động và công tác.

Công tác định hướng, thông tin, tuyên truyền của các cấp ủy đảng được chú trọng. Nhìn chung, tình hình chính trị, tư tưởng trong đảng bộ được giữ vững và ổn định. Các đảng bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tập trung thực hiện chương trình hành động theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được tăng cường; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục triển khai công tác dân vận của Đảng; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội; giải quyết kịp thời các phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch năm 2017. Tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng các hoạt động thiết thực; bằng việc làm gương mẫu, nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, của người lãnh đạo, quản ý, từ đó mới nhắc nhở, uốn nắn, động viên và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Nội vụ. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp chi bộ cho tới toàn Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và đã được Đảng ủy Bộ cụ thể bằng Kế hoạch số 09-KH/ĐUB ngày 31/10/2016. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Triển khai Kế hoạch số 15-KH/TW ngày 12/6/2015 của Bộ Chính trị về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; khắc phục các khuyết điểm hạn chế và những vấn đề phát sinh. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội. Chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2,5 năm theo đúng điều lệ Đảng. Tiếp tục duy trì nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ…

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 02/01/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 24-KH/ĐUBNV ngày 12/3/2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”. Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn, sắp xếp nhân sự lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng Công đoàn Bộ, Đoàn TNCSHCM Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ phù hợp với mô hình tổ chức Đảng bộ Bộ Nội vụ.
Các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ đã trình bày tham luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đa số ý kiến của đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Bộ, một số ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, kiện toàn nhân sự, mô hình tổ chức của Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ và công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2,5 năm.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của đại biểu và yêu cầu tổ thư ký Hội nghị tiếp thu đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình, Kế hoạch của năm 2017; Khẩn trương kiện toàn tổ chức của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Đảng tại từng Chi bộ, Đảng bộ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm; Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng bộ và Đảng ủy Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị


Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.289.272

Khách Online : 313